Card image cap

Grupi Hëna

2,5 deri 3

Ky nivel është i përshtatshëm për fëmijët e grupmoshave nga 2,5 dei 3 vejc. Në këtë nivël fëmijët njihen me një ditë më të strukturuar me aktivitete stimuluese, ndërveprime në grupe etj. Fëmijet në këtë moshë fillojnë të zhvillojnë pavarësinë dhe të mësojnë përmes shqisave të tyre. Kurikula dhe aktivitetet jane hartuar për të ndihmuar fëmijën të ndërtojë aftësi sociale, emocionale,gjuhësore, njohëse dhe fizike. Për më teper, fëmija inkurajohet të mësojë dhe të zbulojë sipas momentit të tijë të zhvillimit.

Card image cap

Grupi Dielli

3 deri 4

Ky nivel i njofton fëmijët me mësimin e koncepteve themelore si ngjyrat, format, duke vazhduar me tej për të mësuar rreth mjedisit. Tema mujore përqëndrohet në aftësitë akademike si para leximi, para numrat, modelim i shkrimit, aftësitë njohëse si kujtesa dhe vëzhgimi, zgjidhja e enigmës, zakone shoqërore si higjiena personale, ndarja, ngrënia e pavarur etj.,artit dhe zanatit etj.

Card image cap

Grupi Yjet

4 deri 6

Në këtë nivel, mësimi i bazuar në lëndë fillon për fëmijët. Aktivitetet e kurikulës përqëndrohen në zhvillimin e gjuhës, matematikës dhe aftësive mjedisore. Temat mujore synojnë të zhvillojnë aftësitë e të lexuarit, të shkruarit dhe logjikës që gjithashtu konribuojnë në arritjen e pikave të zhvillimit në këtë grupmoshë, pra fokusi mbetet në përparimin akademik së bashku me përmirësimin e aftësive dhe talenteve të jetes.